Přehled dokumentů dokládajících odbornou způsobilost v jednotlivých oblastech

Měření a hodnocení veličin ionizujícího záření je činnost, kterou může provádět jen osoba nebo organizace oprávněná dle živnostenského zákona (.455/1991 Sb.) I přes to, že je tato živnost deklarována jako volná, jako činnost zvláště důležitá z hlediska radiační ochrany podléhá současně i povolovacímu řízení dle zákona č.18/1997 Sb (atomový zákon) , příslušných prováděcích vyhlášek a k jejímu provádění je nezbytné získat odbornou způsobilost, zakončenou zkouškou před komisí SUJB. Přístroje, používané k měření podléhají jako stanovená měřidla pravidelnému ověřování ČMI-Inspektorátem pro ionizující záření. Dle § 44 vyhl.307/2002 ve znění vyhl.499/2005 Sb jsou držitelé povolení nebo zastupující osoby s příslušnou odbornou způsobilostí povinni se zúčastňovat porovnávacích měření organizovaných SÚJB nebo s jeho souhlasem. Výše jmenované oprávnění, povolení a aktuální výsledky porovnávacích měření najdete v následujících odkazech.