Měření dávkových příkonů záření gama

Dávkový příkon záření gama v sobě zahrnuje příspěvek všech radionuklidů, při jejichž přeměně je emitováno pronikavé záření gama. Je to poměrně jednoduché měření, které se dá provést rychle a kterého se využívá jako prvního a základního při zjišťování mimořádných situací nebo při hledání ztracených zdrojů ionizujícího záření. Nevýhodou měření dávkových příkonů je fakt, že je to měření „slepé“ a tudíž není možno bez dalších vyšetření identifikovat zdroje záření gama a jejich aktivitu. Je dobré vědět, že hodnota dávkového příkonu za normální situace je pro dané území více méně konstantní a v čase se nemění. Např.pro otevřený terén v lokalitě Brno-Černá Pole je to hodnota 0,14 µGy/h (0, 04 činí kosmická složka, zbytek pak terestriální záření) , pro oblast Vysočiny jsou charakteristické hodnoty až 2,5 x větší. Dávkové příkony nad tyto hodnoty v našich zeměpisných šířkách signalizují vždy něco nestandardního. Zdroji takového záření mohou být některé minerály (smolinec), zkameněliny pravěkých živočichů, starší předměty natřené uranovými barvami (ručičky hodinek, mušky střelných zbraní, ciferníky ručičkových přístrojů), staré fyzikální pomůcky, předměty kontaminované radioizotopy běžně se užívajícími v nukleární medicíně, ztracené radioaktivní etalony nebo např. zdroje používané v průmyslu (hladinoměry, měřiče tloušťky, defektoskopy). Vyhledání takového předmětu zejména je-li skryt pod povrchem země nebo zasypán v hromadě jiného odpadu je již složitá záležitost vyžadující zkušenost. Specifický problém je měření záření gama určitého území, vykreslování izolinií a jejich zobrazení v mapovém podkladě např.v axonometrickém pohledu.

Dávkové příkony záření gama se měří pomocí přenosných měřičů . Na obrázku je ruční měřič RP114 výrobce ZRUP Ostrov nad Ohří, umožňující měření dávkových příkonů na úrovni přírodního radioaktivního pozadí. Jedná se o poměrně jednoduchý přístroj, jehož detektory tvoří několik G-M trubic umístěných na spodku přístroje. Tento přístroj je běžně využíván při měření objemových aktivit radonu v místnostech metodou elektretových dintegrálních dozimetrů pro kvantifikaci poklesu náboje, která přináleží složce záření gama.

Vzhledem k tomu, že tato měření jsou v závislosti na vnějších podmínkách vždy jedinečná, je v případě zájmu o tato měření vždy nutno pokud možno přesně specifikovat, co se v daném případě od měření vyžaduje a jaké výstupy jsou očekávány.