Přírodní radioaktivita stavebních materiálů a odpadů

S lítostí musím svým stálým zákaznímům sdělit, že v roce 2015 již nebudu provátět měření radioaktivity stavebních a odpadních materiálů. Na základě dohody se Státním ústavem radiační ochrany doporučuji obracet se na akreditované laboratoře: http://www.suro.cz/cz/produkty-sluzby-cenik/rozbory-stavebnich-materialu

Kritéria posuzování stavebních materiálů a odpadů

Posuzování použitelnosti stavebního materiálu se provádí dle přílohy č.10 vyhl. 307/02 Sb. ve znění vyhl. 499/05 Sb. Základním kritériem je nepřekročení směrných hodnot uvedených v tabulce č.2. Pokud jsou směrné hodnoty překročeny, ale nejsou dosaženy hodnoty limitní uvedené v tabulce č.1, je zde prostor pro porovnání nákladů na snížení obsahu radioaktivních látek v materiálu s předpokládaným přínosem tohoto opatření viz odst.2 § 96 vyhl. Tento rozbor se předkládá ke schválení na SÚJB. Problematikou nakládání s odpady kontaminovanými přírodními radioaktivními látkami se zabývá § 91 vyhl.

Výňatek z legislativy

§ 96 vyhl.č.307/02 ve znění vyhl.499/05 Sb.

Stavební materiály

(1) Stavební materiály, na které se vztahuje požadavek systematického měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů, jsou v tabulce č. 1 přílohy č. 10 uvedené stavební výrobky a suroviny. Mezní hodnoty obsahu přírodních radionuklidů, při jejichž překročení se nesmí stavební materiály uvádět do oběhu, jsou pro jednotlivé stavební materiály stanoveny příslušnými hodnotami hmotnostních aktivit uvedenými v tabulce č. 1 přílohy č. 10.

(2) Směrné hodnoty obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech jsou stanoveny hodnotami indexu hmotnostní aktivity [§ 3 písm. h)], uvedenými podle způsobu použití stavebních materiálů ve stavbách v tabulce č. 2 přílohy č. 10. Při jejich překročení se stavební materiály, které jsou určeny k přímému zabudování do staveb, mohou uvádět do oběhu jen ve zdůvodněných případech, kdy náklady spojené se zásahem ke snížení obsahu radionuklidů, zejména změnou surovin nebo jejich původu, tříděním surovin, změnou technologie nebo jiným vhodným zásahem, by byly prokazatelně vyšší než rizika zdravotní újmy. Pokud jsou stavební materiály s překročenou směrnou hodnotou určeny výhradně k použití jako surovina pro výrobu jiných stavebních materiálů, nevyžaduje se provedení jiných zásahů, než je prokazatelné informování odběratele o obsahu přírodních radionuklidů v předmětném stavebním materiálu. V tomto případě se náklady na zásah nezohledňují.

(3) Za systematické měření a hodnocení obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech se považuje změření hmotnostních aktivit Ra-226, Th-228 a K-40, provedené při prvním uvedení stavebního materiálu do oběhu, další měření v četnosti podle tabulky č. 3 přílohy č. 10 a porovnání výsledků těchto měření s příslušnými mezními a směrnými hodnotami.

(4) Při měření a hodnocení, zda jsou překročeny uvedené směrné nebo mezní hodnoty, se postupuje podle metodik uvedených v programu zabezpečování jakosti posouzených Úřadem v rámci vydávání příslušného povolení podle § 9 odst. 1 písm. r) zákona.

(5) Evidence výsledků zahrnuje

a) označení nebo typ měřených stavebních materiálů, včetně surovin pro výrobu a jejich původu,

b) roční objem výroby nebo dovozu,

c) údaje charakterizující předpokládaný rozsah a způsob použití stavebních materiálů ve stavbách,

d) místo, datum a způsob odběru vzorků,

e) výsledky měření jednotlivých vzorků,

f) identifikaci laboratoře, která provedla měření.

(6) Evidované údaje podle odstavce 5 se uchovávají nejméně po dobu 5 let od ukončení výroby nebo dovozu materiálu a údaje se oznamují Úřadu do 1 měsíce od obdržení výsledků měření.

 

Příloha č.10 vyhl.307/02 ve znění vyhl.499/05 Sb

Tabulka č. 1

Stavební materiály a mezní hodnoty hmotnostní aktivity, při jejichž překročení se nesmí stavební materiál uvádět do oběhu

Stavební materiál Hmotnostní aktivita Ra-226 [Bq/kg]
použití pro stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi použití výhradně pro stavby jiné než s obytnými nebo pobytovými místnostmi

Cihly a jiné  stavební výrobky z pálené hlíny

Stavební výrobky z betonu, sádry, cementu a vápna 

Stavební výrobky z pórobetonu a škvárobetonu 

150 500

Stavební kámen

Stavební výrobky z přírodního a umělého kamene, umělé kamenivo

Keramické obkladačky a dlaždice

Písek, štěrk, kamenivo a jíly

Popílek, škvára, struska, sádrovec vznikající v průmyslových procesech, hlušina a kaly pro stavební účely, stavební výrobky z nich jinde neuvedené

Materiály z odvalů, výsypek a odkališť pro stavební účely kromě radiačních činností

Cement, vápno, sádra

300 1000
 

Tabulka č. 2

Směrné hodnoty obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu

Stavební materiál Index hmotnostní aktivity I
Stavební materiály určené ke stavbě zdí, stropů a podlah ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi zejména zdící prvky, prefabrikované výrobky, tvárnice, cihly, beton, sádrokarton 0,5
Ostatní stavební materiály určené k použití ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi 1
Stavební materiály určené k použití jinému než ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi, veškeré stavební materiály určené výhradně k použití jako surovina pro výrobu stavebních materiálů 2
 

Tabulka č. 3

Rozsah rozborů obsahu přírodních radionuklidů ve stavebním materiálu

Stavební materiál Rozsah rozborů
Stavební materiály určené ke stavbě stěn, stropů a podlah ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi (zejména zdící prvky, prefabrikované výrobky, tvárnice, cihly, beton, sádrokarton) jednou za rok
Ostatní stavební materiály určené k použití ve stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi jednou za dva roky
Stavební materiály určené k použití jinému než ve  stavbách s obytnými nebo pobytovými místnostmi jednou za pět let
 

§ 96 vyhl.č.307/02 ve znění vyhl.499/05 Sb.

Uvolňování přírodních radionuklidů z pracovišť, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů

(1) Při uvolňování přírodních radionuklidů z pracovišť, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, se zejména sledují

a) usazeniny a kaly v potrubních a skladovacích systémech, například v čerpadlech, armaturách, ventilech, kolektorech a separátorech,

b) filtry a separované materiály z odlučovačů instalované v elektrárnách, vodárnách, v chemickém a petrochemickém průmyslu,

c) odpady z technologických celků vznikající při jejich rekonstrukci, demolici nebo likvidaci,

d) odpady a druhotné suroviny z výrob, například vedlejší energetické produkty, fosfosádra,

e) odpadní voda.

(2) Pro pevné nerozpustné látky nebo látky s nízkou vyluhovatelností, u kterých lze předpokládat, že v rozpadových řadách jsou dlouhodobé radionuklidy přibližně v rovnováze, je uvolňovací úrovní pro uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí z pracovišť, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, stanovených v § 87 písm. e), hodnota indexu hmotnostní aktivity rovna 2.

(3) V případě ostatních typů látek, zejména látek rozpustných, u kterých je v rozpadových řadách radioaktivní rovnováha dlouhodobých radionuklidů výrazně narušena, jsou uvolňovací úrovně pro uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí z pracovišť, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, stanovených v § 87 písm. e), stanoveny takto:

a) při uvolňování pevných látek není v žádném kilogramu uvolňovaného materiálu součet podílů průměrných hmotnostních aktivit jednotlivých radionuklidů a uvolňovacích úrovní hmotnostní aktivity příslušných radionuklidů uvedených v tabulce č. 1 přílohy č. 2 větší než 2,

b) při vypouštění odpadních vod do povrchových vod v žádném litru vypouštěné vody není celková objemová aktivita alfa ve veškerých látkách větší než 0,5 Bq/l ani celková objemová aktivita beta po odečtení příspěvku K-40 ve veškerých látkách není větší než 1 Bq/l,

c) při vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu v žádném litru vypouštěné vody není celková objemová aktivita alfa26c) ve veškerých látkách větší než 50 Bq/l ani celková objemová aktivita beta26d) po odečtení příspěvku K-40 ve veškerých látkách není větší než 100 Bq/l, pokud není kanalizačním řádem22a) stanoveno jinak,

d) při ukládání na skládky odpadu23) ukládaný materiál vyhovuje podle písmene a) a uložení je provedeno takovým způsobem, že nezpůsobí ve vzdálenosti 1 m od povrchu skládky zvýšení příkonu fotonového dávkového ekvivalentu o více než 0,2 µSv/h proti původnímu pozadí v dané lokalitě a celkový příkon fotonového dávkového ekvivalentu není vyšší než 0,4 µSv/h.

(4) Při uvolňování přírodních radionuklidů do životního prostředí z pracovišť, kde může dojít k významnému zvýšení ozáření z přírodních zdrojů, se postupuje rovněž podle § 56 odst. 1, 2 a 4 a § 57 odst. 3.