Vážení návštěvníci,

Na následujících stránkách se Vám představuje firma zabývající se měřením ionizujícího záření a ochranou zdraví před tímto zářením.   Tyto aktivity firma provádí komerčně, ale můžete zde najít i řadu zajímavých informací o problematice radioaktivity v životním prostředí, jejím zjišťování a ochraně před ionizujícím
zářením.

Měření radonu

Měření radonu v objektech a na stavebních pozemcích je tradiční měření, které bylo již v roce 1991 uzákoněno ve snaze o snížení koncentrací radioaktivního plynu radonu a jeho dceřinných produktů přímo v našich bytech. Podrobnosti o způsobech měření a posuzování naleznete v tomto odkazu.
Měření dávkových příkonů záření gama

Měření dávkových příkonů záření gama je základní zjištění sloužící ke kvantifikaci zdrojů a polí záření gama např. za účelem nalezení radioaktivního předmětu i nebo zmapování kontaminovaného území.Blíže o tomto měření se můžete dozvědět na tomto odkazu.
Odkazy

V této sekci najdete odkazy na nejzajímavější stránky SUJB (seznam subjektů oprávněných k měření), SURO (publikace o protiradonových opatřeních),MAAE a NRC.
Odborná způsobilost

Doklady prokazující odbornou způsobilost , povolení k provádění jednotlivých činností, kalibrační listy přístrojů a doklady účasti na porovnávacích měřeních najdete v tomto odkazu.
Měření stavebních materiálů a odpadů
S lítostí musím svým stálým zákaznímům sdělit, že v roce 2015 již nebudu provátět měření radioaktivity stavebních a odpadních materiálů. Na základě dohody se Státním ústavem radiační ochrany doporučuji obracet se na akreditované laboratoře:

http://www.suro.cz/cz/produkty-sluzby-cenik/rozbory-stavebnich-materialu

Úvod do problematiky přírodní radioaktivity

Tato část aplikace je určena spíše pro zájemce, kteří se o problematice radioaktivity chtějí dozvědět bližší podrobnosti. Jsou zde základní fyzikální a radiohygienické poznatky zejména o problematice  radonu 222 a jeho d.p., tabulky a charakteristiky nejběžnějších druhů radioaktivních zářičů.
Radiační ochrana

Tato část  webu je určena pro držitele povolení k "Nakládání se zdroji IZ" ve smyslu § 6 zák.č.18/97 Sb. Jsou zde nabízeny služby týkající se zpracováním dokumentace potřebné k žádostem a související s činností dohlížejícího pracovníka na pracovišti se zdroji IZ.